DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLU-

 

INFORMACJE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 

- ORGANIZACJA DYŻURÓW- POBIERZ

- ZASADY ORGANIZACJI- POBIERZ

- OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW- POBIERZ

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY- POBIERZ

 

  

LIST MINISTRA ZDROWIA DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

-

ZOBACZ

 

  

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ 

 

pt. Dzieci z pokolenia "iGen". Co im grozi przez smartfony?

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

 

w związku z wejściem w życie 15 lutego 2024 roku ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza

nowe instrumenty ochrony praw dzieci, wypełniamy obowiązek wynikający z art. 22b

ustawy polegający na wprowadzeniu Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół

im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Wprowadzony system ochrony

małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne,

edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji, gdy do krzywdzenia

doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i

efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w

placówce za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W MAŁASZEWICZACH

-

ZOBACZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasełka w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie portalu Radio Biper
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#PRZYTULDZIECKO, bo...

... po prostu je kochasz!

Inne korzyści płynące z przytulania.

PRZYTUL DZIECKO, bo:

Więcej na stronie http://przytuldziecko.pl/

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy, że:

 - Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i inną (zakatarzone, kaszlące).

 - Dzieci powinny być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 - Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 - Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 - Ograniczamy obecność rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola do niezbędnego minimum.

 

 

 

APEL DO RODZICÓWDRODZY RODZICE!

 

PRZYPROWADZAJĄC DO PRZEDSZKOLA DZIECKO Z INFEKCJĄ NARAŻACIE NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH DZIECI, ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w przedszkolu w obecności dzieci chorych.

Z chorym dzieckiem powinno się więc pójść do lekarza,

zamiast do przedszkola!!!!!!!

 

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY:

Dzieci chore pozostawiać w domu.

 Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych - z katarem i  kaszlem.

 Pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.

 Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

 

Jeżeli dziecko żle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu,

nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica,

a rodzic ma OBOWIAZEK odebrać dziecko z przedszkola!

 

........................................................................................

 

 

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-16.00.

 

Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z

deklarowanymi godzinami pobytu.